Over Digon Open source CRM- en ERP-software

Over Digon

Digon ontwikkelt sinds 2001 ERP-software. Het basispakket MFS-ERP is erg uitgebreid, open-source, en voor vele toepassingen op zich voldoende. Naast MFS-ERP hebben we een heel aantal uitbreidingsmodules.

Wij willen u uitmuntende bedrijfssoftware bieden, die we zo goed mogelijk willen laten matchen op uw processen.

Community website

Privacybeleid en voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van deze website

De teksten, tekeningen, foto´s, lay-out, databanken, benamingen, en alle andere onderdelen van deze site zijn eigendom van Digon bvba of van derden. Het gebruik, kopiëren, vertalen, bewerken, wijzigingen, verspreiden van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, is enkel toegelaten na voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

De beheerders van deze website garanderen niet de correctheid van de informatie die er op aanwezig is, en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of voor het gebruik dat er rechtstreeks of onrechtstreeks van wordt gemaakt. Zij behouden zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder gebruikers hiervan op voorhand op de hoogte te brengen.

Wanneer u bijdragen levert aan de website (bijvoorbeeld onder de vorm van forumposts, blogposts, commentaren op posts, ...) verleent u Digon bvba een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief recht om die bijdragen voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden). U erkent dat u voor deze bijdragen het auteursrecht hebt op of andere wijze de bevoegdheid hebt om Digon bvba bovenstaande rechten te verlenen, en u vrijwaart ons van alle vorderingen van derden in dit verband.

Algemene Voorwaarden

Door diensten of producten van Digon aan te kopen, geeft u aan dat u deze voorwaarden accepteert.

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte of het besteldossier voor akkoord ondertekent en terugstuurt. De werken nemen ten vroegste aanvang vanaf de ontvangst van het afgesproken voorschot.

De aangegeven leveringsdatum of -termijn is slechts een aanwijzing, vertraging in levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding noch ontbinding van de overeenkomst. Wanneer de klant laattijdig informatie toestuurt die nodig is voor de werkzaamheden, kan dit uiteraard leiden tot verlenging van de aangegeven leveringstermijn.

Alle goederen die aan de klant toebehoren en zich bij Digon bevinden, worden er bewaard op risico van de klant

Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Digon. In geval van niet-tijdige betaling van facturen, worden de door Digon te leveren services opgeschort. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning, is de klant een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro, vanaf de datum van de aanmaning tot aan de volledige betaling.

Klachten dienen ons te bereiken binnen een termijn van 8 dagen.

U erkent dat de perfecte werking van een computerconfiguratie nooit gegarandeerd kan worden, door externe factoren (bv. stroomuitval...) of factoren eigen aan de configuratie (het geheel van software- en hardware-componenten (systeemsoftware, software van derden, software van Digon) vormen een zeer complex systeem, waarin defecten of gebreken nooit volledig uit te sluiten zijn). De klant verbindt zich ertoe om de nodige maatregelen voor beveiliging, backup- en herstelling van gegevens en systemen te voorzien. Digon bvba noch de auteur van de software aanvaarden daarom aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik of installatie van de software of de geleverde diensten, zoals, maar niet beperkt tot, schade ten gevolge van foutieve invoer of foutief gebruik van de software, schade ten gevolge van fouten en gebreken in de software, schade of verlies van gegevens, zakelijk verlies, gederfde inkomsten of winsten, verlies van klanten of contracten of andere. De aansprakelijkheid van Digon met betrekking tot de aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot het bedrag dat door de klant voor deze diensten betaald werd. Wat diensten en producten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Digon geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden in het specifieke geval, voor hun producten of diensten.

Intellectuele rechten. Alle rechten op de software-ontwerpen, de processen, de schema's, de software en de intellectuele eigendom in het algemeen die ontstaan door diensten geleverd door Digon bvba, berusten bij Digon bvba. Beide partijen verbinden zich ertoe de commerciele en technische informatie, en de bedrijfsgeheimen die ze vernemen van de andere partij, zelfs na de be-eindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

Privacybeleid

Uw aanmeldingsgegevens (naam, adres, email, telefoonnummer, ...) op de website en in de software, zijn enkel toegankelijk voor Digon bvba en worden niet doorgegeven aan derden. Ze worden gebruikt om u een nieuw wachtwoord te sturen indien u het oude verloren bent, om u desgewenst informatie te sturen, om gebruiksstatistieken en gebruikersprofielen op te stellen en om bij uw bezoeken aan deze website bezoekersprofielen op te stellen om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren, klantenbeheer, prospectie- en promotiedoeleinden. U kunt op eenvoudig verzoek de gegevens opvragen en laten verbeteren. Wanneer u geen marketing-materiaal van Digon bvba wenst te ontvangen op basis van deze gegevens, volstaat het ons dat mee te delen.